Filogeneza

Historię ewolucji każdej grupy organizmów nazywa się filogenezą tej grupy. W wielu dziedzinach badań biologicznych zasadnicze znaczenie ma znajomość faktu, które organizmy są ze sobą najbliżej spokrewnione, tzn. które miały wspólnych przodków w niedawnej przeszłości, a które miały ich jedynie w przeszłości bardziej odległej. W celu stwierdzenia pokrewieństw filogenetycznych w obrębie grupy organizmów, każdy badacz musi uwzględniać możliwie jak największą liczbę cech różnego rodzaju, wyszukując podobieństwa i różnice, które mogłyby się okazać cechami kluczowymi. Początkowo możliwości badaczy filogenezy były ograniczone do porównywania cech morfologicznych, dotyczących układów kostnych, mięśniowych i nerwowych. Natomiast obecnie przedmiotem badań stają się liczne właściwości fizjologiczne, biochemiczne, immunologiczne i cytologiczne. Można się nimi posługiwać dla sprawdzenia prawdziwości stopnia pokrewieństwa ustalonego na podstawie cech morfologicznych. Zjawiskiem napełniającym otuchą jest fakt, że pokrewieństwa ewolucyjne, stwierdzone przy użyciu najnowocześniejszych i najbardziej wyrafinowanych biochemicznych metod analizy białek występujących u rozmaitych gatunków, wykazują uderzającą zgodność z pokrewieństwami ewolucyjnymi ustalonymi przed stu laty na podstawie mało subtelnych podobieństw morfologicznych.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>