Rozdzielenie procesow metabolicznych

?Konsekwencje fizycznego rozdzielenia niektórych procesów metabolicznych w komórce poprzez system błon o ograniczonej, selektywnej przepuszczalności dla metabolitów są łatwe do przewidzenia. Nieprzepuszczalność błony organellum komórkowego dla związku chemicznego prowadzi do wytworzenia się dwóch niezależnych pul tego samego związku: wewnątrz i na zewnątrz organellum, z których każda ma inne stężenie. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w przypadku niezmiernie ważnego dla procesów energetycznych przenośnika zredukowanych równoważników — NADH. Jest to drobnocząsteczkowy związek przyjmujący w zachodzących w komórce reakcjach utleniania związków organicznych dwa elektrony wraz z jednym protonem. Sam NADH może utleniać się w zlokalizowanym w mitochondriach ciągu reakcji dostarczającym komórce zasadniczej części energii bądź też w trakcie innych reakcji zachodzących zarówno w mitochondriach, jak i w pozostałej części komórki. Mitochondrialna i cytoplazmatyczna pula NADH jest ściśle rozdzielona: wewnętrzna błona mitochondrialna jest całkowicie nieprzepuszczalna dla tego związku. Powstaje jednak pytanie: w jaki sposób zredukowane równoważniki powstające w wyniku cytoplazmatycznych reakcji utleniania mogą być wykorzystane w mitochondriach i dostarczać komórce potrzebnej energii. Przepływ zredukowanych równoważników z cytoplazmy do mitochondriów odbywa się na drodze okrężnej poprzez mostki metaboliczne, czyli związki łatwo przenikające przez błony mitochondrialne, które zarówno w cytoplazmie, jak i w mitochondriach, mogą ulegać odwracalnym reakcjom z NADH.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>