Reakcje w komorce

?W żywej komórce niektóre reakcje, dzięki fizycznemu kontaktowi katalizujących je enzymów, zachodzą w sposób odmienny od analogicznych reakcji przebiegających w roztworach wodnych. Wskutek istnienia błon wewnątrzkomórkowych pewne enzymy oraz związki drobnocząsteczkowe nie mają nigdy możliwości bezpośredniego kontaktowania się ze sobą. Wreszcie obecność błony komórkowej skutecznie zabezpiecza metabolizm komórki przed zmieniającymi się warunkami środowiska zewnętrznego. We wszystkich tych przypadkach czynnikiem porządkującym reakcje metaboliczne są struktury komórkowe. W tym miejscu wrócimy do nich raz jeszcze, aby zobaczyć, jaką funkcję pełnią one w metabolizmie komórki. Mówiąc o białkach, a w szczególności o enzymach, wspominaliśmy niejednokrotnie, że poszczególne łańcuchy peptydowe mogą łączyć się ze sobą tworząc struktury wyższego rzędu, np. enzymy zbudowane z kilku podjednostek. Wyższym stopniem dopasowania do siebie większej liczby białek są tzw. kompleksy wieloenzymatyczne, czyli fizycznie połączone ze sobą grupy enzymów. Nie są to enzymy zgrupowane przypadkowo — przeciwnie, katalizują one reakcje stanowiące pewien ciąg przemian. Ułożenie poszczególnych enzymów w kompleksie jest ściśle określone: tuż obok siebie znajdują się te enzymy, które katalizują następujące po sobie reakcje. Rezultatem takiej budowy kompleksów wieloenzymatycznych jest to, że cząsteczki produktów powstających w wyniku kolejnych reakcji nie muszą poszukiwać wokół siebie następnych enzymów, lecz nie opuszczając kompleksu są automatycznie przekazywane z jednego enzymu na następny, aż do zakończenia całego ciągu reakcji.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>