Pule genowe

Jedno z podstawowych założeń genetyki populacji, szczególnie istotne dla zrozumienia procesu ewolucji głosi, że każda populacja ma określoną charakterystyczna pulę genowa. Każdy osobnik w populacji jest niepowtarzalny pod względem genetycznym i ma specyficzny genotyp. Jeżeli jednak w populacji lub jej reprezentatywnej próbce zsumować wszystkie allele danego genu (A-, A-, A-…), to można określić, jaką część całej puli będą stanowili nosiciele allelu A^, allelu A2 itd. O populacji, która ma stała pulę genowa w kolejnych pokoleniach, mówi się, że znajduje się w stanie równowagi genetycznej, co oznacza, że częstości poszczególnych alleli w danej populacji nie ulegają zmianom z pokolenia na pokolenie. W przeciwieństwie do tego, pula genowa populacji, która podlega ewolucji, zmienia się z pokolenia na pokolenie. Pula genowa danej populacji może się zmieniać wskutek mutacji, wprowadzenia genów z jakiejś' innej populacji lub doboru naturalnego. Rekombinacja, która następuje w wyniku crossing-over łub segregacji chromosomów w mejozie, prowadzi również do powstawania nowych kombinacji genów. Jednak nowe fenotypy, które- powstały w wyniku rekombinacji, mogą wykazywać specyficzne właściwości, wpływające korzystnie lub niekorzystnie na zdolność przeżywania, co w ostatecznym efekcie znajduje swoje odbicie w zmianach zachodzących w puli genowej.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>