Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna są to nauczyciele raz dyrektor szkoły do której uczęszcza nasze dziecko. Podstawowym zadaniem każdej rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy : zatwierdzanie planów pracy szkoły, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, przygotowanie planu wychowawczego, profilaktycznego, planu rozwoju oraz innych planów szkoły realizowanych w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym szkoły oraz ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. Zebrania takiej Rady Pedagogicznej organizuje się zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego, za każdym razem kiedy kończy się semetr w celu klasyfikacji i promocji uczniów lub po zakończeniu całego roku nauki oraz przy wywiadówkach aby spotkać się z rodzicami. Również taka Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora jeżeli uważa że nie nadaje się on na dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w tej szkole albo placówce. Osoby które biorą udział w takich zebraniach, są zobowiązania sie do nieujawniania informacji zdobytych na zebraniu.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>