Rekombinacja

?Badanie zjawiska rekombinacji umożliwiło mierzenie odległości między genami i konstruowanie map genetycznych chromosomów. Częstość rekombinacji pomiędzy genami leżącymi w tym samym chromosomie przyjęto za miarę ich wzajemnej odległości. Do obliczenia częstości rekombinacji wystarczy wyszukać wśród potomstwa odpowiedniej krzyżówki rekombinanty osobniki, których fenotyp wykazuje zrekombinowany układ cech. Procent, jaki stanowią one wśród całego potomstwa, jest miarą odległości między genami. Genetycy od dawna zauważali, że wśród populacji organizmów pojawiają się czasem osobniki o typie wyraźnie odchylonym od normalnego, przy czym cechy powodujące to odchylenie są dziedziczne. W badanej przez szkołę Morgana muszce tego rodzaju anomaliami były na przykład cechy białych oczu, czarnego ciała lub szczątkowych skrzydeł. Przekazywane są one z pokolenia na pokolenie, jakby każda uzależniona była od jednej pary genów allelicznych. Takie odchylenia od typu, polegające na dziedzicznej zmianie w genach, nazwano mutacjami. Wiele mutacji pojawia się spontanicznie i chociaż każda na pewno ma jakąś przyczynę, trudno ją bezpośrednio ustalić. W każdej populacji w naturalnych warunkach bytowania występują osobniki będące nosicielami zmutowanych genów. Jeżeli mamy na uwadze jakiś konkretny gen, to stwierdzamy, że niektóre, raczej nieliczne osobniki przenoszą zmutowaną formę tego genu.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>