Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest to organizacja uczniów danej szkoły, którzy zajmują się organizowaniem róznych imprez okolicznościowych, prowadzeniem gazetki szkolnej, czy organizowaniem różnych wyjazdów pozaszkolnych. Uczniowie w danej szkole wybierają między sobą w tak zwanych szkolnych wyborach przewodniczącego Samorządu, jego zastępcę, skarbnika oraz około dwóch członków. Można wybrać równiesz w pojedyńczych klasach tak zwany Samorząd klasowy, który zajmuje się tylko organizacją swojej klasy. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły oraz współdecydować o sprawach jej dotyczących. Głównymi celami samorządu uczniowskiego są : promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych, współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchdów państwowych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny, dbanie o dobre imię i honor szkoły, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury, kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz organizowanie czasu wolnego od zajęć np. dyskoteki, konkursy .

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>