Transmitery

?Każdy z trzech najlepiej zbadanych: dopamina, noradrenalina i serotonina skoncentrowany jest w innym rejonie anatomicznym mózgu. Badania neurofizjologiczne pozwalają określić z dobrym przybliżeniem, jakie funkcje fizjologiczne związane są z poszczególnymi rejonami mózgu. Tak więc okazało się, że system noradrenaliny skupiający niewielkie zgrupowanie neuronów w pniu mózgu, zwane miejscem sinawym, skąd rozgałęziają się one za pomocą długich aksonów do podwzgórza, móżdżku i przodomózgowia, związany jest z utrzymywaniem wzburzenia, marzeniami sennymi i regulacją nastroju. Z kolei neurony wykorzystujące jako transmiter dopaminę skupiają się w rejonach śródmózgowia zwanych istotą czarną. Wiele aksonów neuronów dopaminowych dochodzi do innych rejonów mózgu, np. do przodomózgowia i prążkowia. System dopaminowy w przódomózgowiu zaangażowany jest w regulację odpowiedzi emocjonalnych, natomiast w ciele prążkowanym odgrywa zasadniczą rolę w kontroli złożonych ruchów. Neurony wykorzystujące serotoninę jako transmiter skupiają się w ośrodku leżącym w pniu mózgowym, tj. w jądrach szwu, sięgając stamtąd swymi aksonami do podwzgórza i innych rejonów. System serotoninoergiczny zaangażowany jest w termo- regulację, wrażenia czuciowe i zasypianie. Wszystkie trzy omówione związki są transmiterami pobudzającymi. Obniżają zatem potencjał błony postsynaptycznej. Najbardziej rozpowszechnionym w mózgu transmiterem wywołującym działanie przeciwstawne, a więc hamujące pobudzenie, jest kwas gamma aminomasłowy, znany jako GABA. Odpowiednie stężenie GABA jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej funkcji mózgu. Transmiter ten działa uspokajająco na pobudzone neurony.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>