Wspolczesna teoria ewolucji

?We współczesnym ujęciu teorii ewolucji wykorzystuje się w znacznym stopniu ustalenia genetyki populacyjnej. Ta ostatnia rozpatruje ilościowo zmiany w puli genów zachodzące już nie w pojedynczych osobnikach, lecz w zbiorze wszystkich osobników, między którymi zachodzi swobodne krzyżowanie. Zbiór taki nazywa się populacją mendlowską i uznawany jest za podstawową jednostkę wyższego rzędu niż organizm, podlegającą ewolucji. Stałe i swobodne krzyżowanie między osobnikami powoduje, że różne cechy, a zatem i geny występują w populacji z charakterystycznymi częstościami. Zmiany w rozkładzie częstości jakichkolwiek cech, obserwowane w populacji z pokolenia na pokolenie są najbardziej podstawowym przejawem zachodzącej ewolucji. Co wpływa na powstawanie zmian w populacji? Z jednej strony jest to tempo mutacji, jedynego procesu stanowiącego źródło zmienionych genów, z drugiej — działające szybciej i na większą skalę zjawisko mieszania różnych genów — rekombinacja oraz przypadkowe zmiany w częstości poszczególnych genów w populacji zwane dryfem genetycznym. Szybkość i współgra tych procesów połączone z tempem zmian warunków środowiska decydują o szybkości i kierunku ewolucji. Są wciąż pytania, na które teoria ewolucji nie daje pewnej odpowiedzi. O ile na przykład zmiany mające za podstawę zjawiska zachodzące w populacjach dobrze tłumaczą mechanizm mikroewolucji zachodzącej we współczesnych grupach organizmów, o tyle nie jest pewne, czy wystarczają całkowicie do wyjaśnienia zjawisk makroewolucji, to jest gwałtownych skoków w ewolucji objawiających się powstaniem w odległej przeszłości wielkich grup systematycznych.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>