Zmodernizowana teoria Darwina

Przemiany ewolucyjne organizmu zachodzą podczas życia wielu pokoleń. W okresie tym osobniki rodzą się i umierają, zaś ciągłość istnienia zachowuje populacja. Zatem w ewolucji jednostkę stanowi populacja a nie pojedynczy osobnik. Populacja podobnych osobników zamieszkujących określony obszar i wzajemnie się przekrzyżowujących jest nazwana deniem lub populacją genetyczną. Granice zasięgu danego demu nie muszą być ściśle sprecyzowane i czasem trudno je wyznaczyć. Liczebność zaś osobników danego demu może ulegać zmianom w miarę upływu czasu. Zwykle zasięgi danego demu, tj. jednego lub większej liczby sąsiadujących demów, w pewnym stopniu zachodzą na siebie. W przyrodzie kolejną wyższą od populacji jednostką jest gatunek złożony z szeregu stopniowo przechodzących w siebie demów. Względne częstości występowania genów w populacji maja wartości stałe w każdym pokoleniu, jeżeli: 1) populacja jest dostatecznie liczna, 2) dobór nie działa na korzyść jakiegoś specyficznego genu, czy allelu lub przeciwko niemu, 3) nie pojawiają się mutacje i 4) nie zachodzi migracja osobników, zarówno w postaci wywędrowywania do innych populacji, jak i przybywania z zewnątrz. Zgodnie z prawem Hardy’ego-Weinberga określona częstość genów w populacji utrzymuje się na stałym poziomie. Zasadniczą cechą procesu ewolucji jest stopniowa zmiana częstości genów w populacji, kiedy równowaga, określona prawem Hardy’ego-Weinberga, ulega zachwianiu albo wskutek wystąpienia mutacji, albo nielosowego kojarzenia, lub też zbyt małej liczebności populacji, tak że częstości genów w kolejnych pokoleniach będą zależały od przypadków losowych.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>