Receptor blonowy

?Receptor błonowy po przyłączeniu efektora aktywuje enzym odpowiedzialny za syntezę cAMP z ATP. Enzymem tym jest cyklaza adenylowa. Zaktywowana cyklaza adenylowa jest w stanie w stosunkowo krótkim czasie wyprodukować znaczną liczbę cząsteczek cAMP. Tak więc bodziec wywołany pierwotnie przez pojedynczą cząsteczkę efektora zostaje w tym etapie wielokrotnie wzmocniony. cAMP aktywuje z kolei wiele innych enzymów, powodując określone zmiany w całym metabolizmie komórkowym. Klasą enzymów szczególnie podatnych na aktywację przez cAMP są kinazy białkowe, czyli enzymy dołączające grupy fosforanowe do cząsteczek białka. Fosforylacja wpływa na zmianę niektórych cech cząsteczki białka, jak kształtu, siły wiązania z innymi białkami lub lipidami czy aktywności enzymatycznej. Według dzisiejszych poglądów pośrednictwo cyklicznego AMP w przypadku działania neurotransmiterów polega na zaktywowaniu kinaz, które fosforylują białka błony neuronu, powodując zmianę ich konformacji i w konsekwencji zmianę przepuszczalności błony dla jonów. W sumie więc efekt ten sprowadza się znowu do obniżenia lub podwyższenia progu pobudliwości elektrycznej błony. Ponieważ jednak potrzebny tu jest cały cykl następujących jeden po drugim procesów enzymatycznych — sumaryczna szybkość procesu całkowitego jest niewielka. Natomiast pobudzenie lub hamowanie jest bardziej trwałe w skutkach niż w przypadku efektu szybkiego, związanego z otwarciem kanałów jonowych.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>