Zachowanie komorek

?Jeżeli z programu symulacji komputerowej usunięto pierwszy człon, oparty na indywidualnych przebiegach wydłużania—kurczenia komórki płytki, to przekształcenie pierwotnej siatki nie dawało zadowalającego wyniku. Symulacji komputerowej, opartej wyłącznie na wydłużaniu komórek rejonu nadstrunowego, nie można było sprawdzić doświadczalnie, gdyż nie znany jest sposób na selektywne zablokowanie indywidualnych programów wydłużania lub kurczenia komórek płytki. Powyższe opisy zachowań grup komórek w czasie formowania większych struktur tkanek i narządów wyznaczają kierunek poszukiwań molekularnego podłoża badanych zjawisk. Komórki płytki nerwowej, na przykład, muszą mieć jakieś molekularne struktury, które pozwalają im na ukierunkowaną zmianę kształtu...

czytaj dalejNo comments

Trwalosc izolacji geograficznej

Izolacja geograficzna zwykle nie jest trwała i dwie poprzednio izolowane grupy mogą się ponownie zetknąć i przekrzyżować, o ile w okresie izolacji nie stały się wzajemnie bezpłodne. Taka izolacja genetyczna powstaje w wyniku niezależnych specyficznych mutacji, nie dotyczących ani właściwości strukturalnych, ani funkcjonalnych. Izolacja genetyczna może się pojawić bądź w następstwie długotrwałej izolacji geograficznej, w wyniku której wykształciły się znamienne różnice pomiędzy dwoma grupami organizmów, bądź też może powstać nagle w obrębie jednej grupy pod innymi względami jednolitej...

czytaj dalejNo comments

Zachowania altruistyczne

?U zwierząt stadnych zachowania ,,altruistyczne” wykazują niektóre silne osobniki, które biorą na siebie ostrzeganie bądź obronę stada przed atakiem drapieżcy. Wydawałoby się, że zachowanie takie, zwiększające ryzyko śmierci jego nosiciela, powinno być eliminowane przez dobór. Tak jednak najwyraźniej nie jest. Zaproponowano więc, że osobnik o zachowaniach ,,altruistycznych”, chociaż ryzykuje utratą życia, zwiększa przez to szansę przeżycia własnych genów. Jeżeli jest to dominujący w hierarchii stada samiec, to większość młodych osobników w stadzie, które skorzystają z jego zachowań, może być jego potomkami — nosicielami jego genów. Geny więc będą przeżywać, choć niekoniecznie w tym samym osobniku...

czytaj dalejNo comments

Praca w grupach

Lekcja z pracą w grupach bardzo różni się od normalnej tradycyjnej lekcji. Po pierwsze uczniowie biora aktywny udział i pracują nad danym zadaniem a nie siedzą i przyglądają się jak to nauczyciel cała tę pracę wykonuje. Po drugie, uczniowie zaangażowani są w pracę ze swoimi kolegami z ławki, a jako członkowie takiej grupy maja motywację do rozmowy nad różnymi pomysłami i opiniami swoich kolegów, i aby osiągnąć jakieś porozumienie muszą słuchać siebie nawzajem oraz uczą się pomagać innym.Są to bezcenne umiejętności dla uczniów w każdym wieku. Dzieci wolniejsze lepiej radzą sobie w pracy grupowej. Uczeń, którego zazwyczaj nie zauważa się w klasie, ma okazję do zaprezentowania swojej wiedzy w mniej stresującej sytuacji...

czytaj dalejNo comments

Mundurki w szkołach podstawowych

Juz od jakiegoś czasu mundurki w szkołach podstawowych zaczynają sie pojawiać coraz częściej. Oczywiście mają one swoich zwolenników jak i przeciwników. Obecnie to rodzice decydują czy ich dziecko będzie chodziło do szkoły, czy tez nie koniecznie, ale w niektórych szkołach jest to obowiązek i dziecko nie może przyjść do szkoły ubrane tak jak chce. Wygląd takiego mundurka powinień byc jak najbardziej schludny i nie wyzywający, oraz taki mundurek może byc w barwach placówki albo może mieć naszyty w widocznym miejscu tarczę szkoły. Jeżeli chodzi o ilość poszcególnych elementów mundurka to może być to albo sama kamizelka, marynarka, koszula lub koszulka z krawatem albo ich wszystkich jakaś kombinacja. Koszt takiego mundurka jest wydatkiem drogim, od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych...

czytaj dalejNo comments

Edukacja wczesnoszkolna

Kiedy dziecko zaczyna swoja naukę w szkole jako pierwszoklasista, jest tym faktem bardzo podekscytowany. Celem takiej wczesnoszkolenej edukacji, która obejmuje klasy 1-3 jest przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości na temat świata i nauczenie ich takich umiejętności, które potem umożliwią im spawne funkcjonowanie w świece. Pierwszoklasista zdobywa swoją wiedzę przy użyciu nowoczesnych źródeł i technologii. Taka nauka odbywa się w sposób zintegrowany, w grupie, czyli bez podziału na język polski, matematykę, geografie i inne przedmioty. Dzięki takiemu nauczaniu dziecko uczy się myśłeć i wyciągać wnioski. W pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej nie ma zatem przedmiotów, są natomiast wyodrębnione bloki tematyczne...

czytaj dalejNo comments

Nadrabianie zaległości w szkole

Jeżeli nie było nas kilka dni w szkole z powodu niespodziewanej choroby, wyjazdu czy po prostu nie chciało nam się odrabiać zadań domowych, i wlaśnie przez to mamy sporo zaległości z wielu przedmiotów. Nadrobienie takich zaległości może wydawać nam się bardzo trudne do wykonania albo niemożliwe, ale nie ma co się martwić ponieważ jest to całkiem możliwe. Wymagac jednak będzie od nas sporo poświęcenia i determinacji. Tak więc musimy w jednym dniu zrobić jedno zadanie, następnego dnia drugie zadanie, trzeciego to samo itd, aż do czasu nadrobienia wszystkich zaległości z danych przedmiotów. Dzięki temu nasza wiedza się ustabilizuje, co oznacza że tym samym będziemy mogli poprawić wszystkie nasze stopnie...

czytaj dalejNo comments

Organizm pacjenta

?Dokładna znajomość tego, co dzieje się w organizmie pacjenta, pozwala na wybranie optymalnej drogi postępowania w przypadkach bardziej złożonych, gdzie na proces chorobowy nakładają się inne czynniki — wiek, inne choroby itp. Nie zamierzamy w tym miejscu rozważać problemów, których dokładne poznanie zapewnić mogą jedynie specjalistyczne studia medyczne. Uciekniemy się raz jeszcze, do prostego przykładu pokazującego, w jaki sposób znajomość zaburzeń metabolicznych powodowanych przez zewnętrzny czynnik pozwala przewidzieć skutki, które pojawią się w organizmie pacjenta dopiero po pewnym czasie. Substancje powodujące zaburzenia metaboliczne dostają się do organizmu wbrew woli człowieka. Istnieje jednak grupa związków chemicznych, które jako używki bądź też narkotyki zażywane są świadomie...

czytaj dalejNo comments

Nukleotyd

?Odległość zajmowana przez nukleotyd w liniowej strukturze DNA wynosi 3,4 angstrema, podczas gdy aminokwas zajmuje w białku długość około 3,6 angstrema. Aby więc spełnić warunek odpowiedniości fizycznej między nukleotydami a aminokwasami, Gamow zaproponował kod trójliterowy nakładający się. Nietrudno zauważyć, że w przypadku kodu nakładającego się każda litera w trójliterowym słowie jest jednocześnie początkiem nowego słowa. W ten sposób na przykład 6 kolejnych zasad koduje w sumie 6 aminokwasów. Oczywiście tylko kod nakładający się umożliwiał spełnienie warunku fizycznego pasowania zasady (nukleotydu) i aminokwasu...

czytaj dalejNo comments

Cytotokininy

Kolejny rodzaj hormonów roślinnych stanowią cytokininy, które stymulują wzrost komórek w hodowlach tkanek i organów oraz wpływają znacznie na zwiększenie szybkości podziałów komórkowych. Wyodrębniona z młodych ziarniaków kukurydzy zeatyna okazała się pochodną adeniny, 6-(4-hydroksy-3-metylo-2-butenyloamino)puryną . Cytokininy występują w roślinach w tak małych ilościach, że można je identyfikować tylko metodą spektrofotometrii masowej, łańcuch boczny związany z grupą aminową w pozycji 6 puryny w cząsteczce zeatyny jest izoprenoidem, będącym – podobnie jak gibereliny – pochodną kwasu mewalonowego...

czytaj dalejNo comments